Poli..

Ajjiya langad0lage ajjana kai?
.
.
.
.
.
poli yochane madabedi. Edondu ogatu.
Edara uttara


UMBRELLA!